นักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ลงทะเบียนเลือกรายวิชาเลือกเสรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562 ระหว่างวันที่ 18 – 29 มีนาคม 2562

footer-logo

Bru Home     Map& Directions     Search BRU
© 2016 Buriram Rajabhat University.

You can add any HTML here (admin -> Theme Options -> Promo Popup).
We suggest you create a static block and put it here using shortcode

close