ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษาที่ 2/2559 รอบที่ 4 ขอให้บัณฑิตทุกท่าน มารับหนังสือรับรองคุณวุฒิ และทรานสคริปในวันเวลาที่กำหนดในประกาศ

footer-logo

Bru Home     Map& Directions     Search BRU
© 2016 Buriram Rajabhat University.

You can add any HTML here (admin -> Theme Options -> Promo Popup).
We suggest you create a static block and put it here using shortcode

close