ประกาศ นักศึกษา ภาคกศ.บป. ให้เลือกรายวิชาเลือกเสรี ประจำปีการศึกษาที่ 1/2560 กำหนดวันเลือกรายวิชาเลือกเสรี วันที่ 5 – 20 สิงหาคม 2560 นักศึกษาต้องเลือก ผ่านระบบบริการการศึกษาออนไลน์

footer-logo

Bru Home     Map& Directions     Search BRU
© 2016 Buriram Rajabhat University.

You can add any HTML here (admin -> Theme Options -> Promo Popup).
We suggest you create a static block and put it here using shortcode

close